Matt Kenyon

Illustrator

Prev">Next

Financial Times, Sep 2021

Andrew Edgecliffe-Johnson writes on Executives setting their own bonuses tied to stock market performance.

Back to Grid

© Copyright Matt Kenyon 2021